13 listopada 2023

Biuletyn Parafialny nr 626

12.11.2023

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    

12.11.2023 rok

Rok XII nr 628

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25, 13)

 

Dzisiejsza przy­po­wieść o pan­nach roz­trop­nych i nie­roz­sąd­nych jest prze­stro­gą dla wszyst­kich lu­dzi, że po­win­ni być sta­le w go­to­wo­ści, bo „nie znają dnia ani godziny”. Pan Jezus zwra­ca również uwa­gę na ciągłe, gor­li­we czu­wa­nie, bo nikt nie wie, kie­dy na­dej­dzie kres jego ży­cia i mo­ment roz­li­cze­nia. Dlatego też panny roztropne mają pokazać nam, że należy dbać o swo­je ży­cie du­cho­we, trwać w sta­nie ła­ski uświę­ca­ją­cej, któ­rą sym­bo­li­zu­je oli­wa, aby w każ­dej chwi­li móc wyjść na spo­tka­nie z Oblubieńcem, którym jest Jezus Chrystus. Z ko­lei panny nierozsądne stanowią nawiązanie do osób, które choć wierzą i chcą spotkać Oblubieńca nie przygotowują się na to spotkanie w wystarczający sposób. Ich uwa­gę pochłaniają spra­wy przyziemne, bo są prze­ko­na­ne, że mają wy­star­cza­ją­co dużo cza­su, by się jesz­cze przygotować. Jed­nak, nie zo­sta­ją wpusz­czo­ne na ucztę. Wydawało by się, że z bar­dzo bła­he­go po­wo­du, gdyż od­da­liły się tylko na chwi­lę, by ku­pić oli­wę i wrócić. Niestety nie zdążyły. Brak oliwy jest równoznaczny z brakiem stanu łaski uświęcającej.

Jezus Chry­stus pod­kre­śla w ten spo­sób, jak istot­ne jest przy­go­to­wa­nie się na Jego przyj­ście.

Ko­niec ży­cia może na­stą­pić w każ­dej chwi­li, dla­te­go trze­ba być na nie­ sta­le przy­go­to­wa­nym. Nie­przy­go­to­wa­nie może bo­wiem spra­wić, że Bóg, zamknie przed czło­wie­kiem bra­my Kró­le­stwa Nie­bie­skie­go.

 

Łucja 

ks. Sebastian

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.086087942123413